Legalizacja polskich świadectw

Legalizacja-polskich-swiadectw

Legalizacja polskich świadectw przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą

MEN dokonuje legalizacji następujących świadectw, dyplomów i zaświadczeń, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą:

A/ świadectwa dojrzałości i zaświadczenia, wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne

Departament Jakości Edukacji legalizuje świadectwa dojrzałości („nowa matura”), aneksy do świadectw dojrzałości, zaświadczenia wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne, przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą. Podstawa prawna: § 25 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624).

Osoby zainteresowane legalizacją ww. dokumentów proszone są o wpłacenie na konto MEN (nr konta: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000) kwoty 26 zł i przesłanie potwierdzenia wpłaty, wypełnionego wniosku (wzór wniosku) wraz z oryginałem dokumentu do zalegalizowania na adres: Departament Jakości Edukacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Szucha 25, 00-918 Warszawa.

Dokumenty można przesłać pocztą, a także dokonywać ich legalizacji bezpośrednio w resorcie (codziennie, w godzinach 8.15-16.15). Informacje na temat legalizacji wymienionych dokumentów można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 34 74 337; (22) 34 74 642 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Marian.Romanowski@men.gov.pl; Antonina.Karpowicz-Zbinkowska@men.gov.pl.

B/ wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonuje legalizacji dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Podstawa prawna: § 25 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624).

Osoby zainteresowane legalizacją ww. dokumentów proszone są o wpłacenie na konto MEN (nr konta: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000) kwoty 26 zł i przesłanie potwierdzenia wpłaty, wypełnionego wniosku (wzór wniosku [http://men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/01/wniosek_o_legalizacje.doc]) wraz z oryginałem dokumentu do zalegalizowania na adres: Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Szucha 25, 00-918 Warszawa.

W przypadku wątpliwości, informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 34 74 640.

C/ świadectwa wydawane przez zespoły szkół, szkoły i szkolne punkty konsultacyjne funkcjonujące przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej

Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej dokonuje legalizacji świadectw wydawanych przez zespoły szkół, szkoły i szkolne punkty konsultacyjne funkcjonujące przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawa prawna: § 25 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624).

Osoby zainteresowane legalizacją ww. dokumentów proszone są o wpłacenie na konto MEN (nr konta: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000) kwoty 26 zł i przesłanie potwierdzenia wpłaty, wypełnionego wniosku (wzór wniosku) wraz z oryginałem dokumentu do zalegalizowania na adres:
Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Szucha 25, 00-918 Warszawa.

W przypadku wątpliwości, informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22)3474312.

Legalizacji innych niż wymienione powyżej, tj. w punktach A, B i C, polskich świadectw szkolnych (w tym tzw. „starej matury”) dokonuje właściwy dla danej szkoły kurator oświaty. Adresy kuratoriów oświaty znajdują się na stronie http://bip.men.gov.pl/ w zakładce instytucje podległe i nadzorowane.

 
Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej (men.gov.pl)
Fot: własność redakcji