REKLAMA


Wybory do Parlamentu Europejskiego w Sztokholmie

Wybory-do-Parlamentu-Europejskiego-w-SztokholmieWybory do Parlamentu Europejskiego już 25 maja 2014

Obywatele polscy przebywający w dniu wyborów za granicą będą mogli oddać swój głos w jednej ze 176 obwodowych komisji wyborczych, utworzonych w tym celu w 88 krajach na wszystkich kontynentach. Głosując za granicą można oddać głos na kandydatów z listy okręgu wyborczego nr 4 (obejmuje m. st. Warszawa i 8 powiatów województwa mazowieckiego).

Na podst. art. 16 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. „ Kodeks wyborczy” (Dz.U. 21, Nr 112 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 kwietnia 2014 r. „w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej dla obywateli polskich przebywających za granicą” (Dz.U. z 2014 r. poz. 509), Konsul RP w Sztokholmie podaje do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 r.

 

Nr obwodu Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
  142     Kod pocztowy: 10-19 oraz 58-98 Sztokholm, Wydział Konsularny Ambasady RP Prästgårdsgatan 5 172 32 Sundbyberg – lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego, – lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
  143     Kod pocztowy: 20-39 Malmö, Studiefrämjandet Ystadsgatan 53 214 44 Malmö – lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
  144     Kod pocztowy: 40-57 Göteborg, Polonia Center / Związek Polskich Katolików Säveåns Strandgata 4 415 05 Göteborg

 

Okręgi wyborcze na terenie Królestwa Szwecji: http://www.sztokholm.msz.gov.pl/resource/9c411a17-5521-4434-93dc-df07b01433a0:JCR

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu 25 maja 2014 r. w godz. 7:00 do 21:00

Osoby chcące wziąć udział w głosowaniu powinny znajdować się w spisie wyborców. Spis prowadzony jest przez Konsula RP w Sztokholmie.

Czynne prawo wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego mają obywatele polscy, którzy:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat,
 • nie zostali pozbawieni praw publicznych, wyborczych ani nie zostali ubezwłasnowolnieni prawomocnym wyrokiem sądu.

UWAGA:

 • Zgłoszenie do spisu wyborców może zostać dokonane najpóźniej na 3 dni przed dniem wyborów, tj. 22 maja 2014 r.;
 • Chęć głosowania korespondencyjnego należy zgłosić najpóźniej do 15 dnia przed dniem wyborów, czyli do 12 maja 2014 r.

Zgłoszenia można dokonać w jeden z poniższych sposobów:

 1. ustnie,
 2. pisemnie pod adres Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Sztokholmie:

Prästgårdsgatan 5, 172 32 Sundbyberg

3.  telefonicznie (46) 8 56 482 907 lub 908

 1. telefaksem: (46) 8 56 482 910
 2. e-mail: sztokholm.amb.wk@msz.gov.pl
 3. elektronicznie za pośrednictwem strony ewybory.msz.gov.pl  lub e-wybory.msz.gov.pl

Polecamy Państwu szczególnie tę ostatnią formę rejestracji. Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • imię ojca;
 • datę urodzenia;
 • numer PESEL;
 • miejsce pobytu wyborcy za granicą;
 • numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz numer i datę jego wydania;
 • miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (w przypadku wyborców czasowo przebywających za granicą);

W przypadku osób chcących wziąć udział w glosowaniu korespondencyjnym dodatkowo:

 • oznaczenie adresu, na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy (w obrębie okręgu konsularnego).

Zaświadczenie o prawie do głosowania:

Wyborca, który został wpisany przez konsula do spisu wyborców może zgłosić najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. 23 maja, chęć uzyskania zaświadczenia o prawie do głosowania, które umożliwi mu oddanie głosu w dowolnym obwodzie do głosowania w kraju lub za granicą.

Wyborca może odebrać zaświadczenie, o którym mowa powyżej, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, można wysłać wyborcy zaświadczenie listem poleconym.

Polecamy artykuły:

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Danii

Skomentuj artykuł