Legalizacja pobytu – zmiany sposobu doręczania decyzji

legalizacja-pobytu

Zmiany sposobu doręczania decyzji administracyjnych w sprawach legalizacji pobytu

Od dnia 10 października 2016 r. zmianie ulega system doręczania decyzji pozytywnych w sprawie o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt stały oraz rezydenta długoterminowego UE:

– decyzje pozytywne wydawane będą wraz z kartą pobytu w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców przy ul. Marszałkowskiej 3/5, stanowisko nr 12. O dokładnym terminie odbioru decyzji i karty pobytu (dzień, godzina, nr listy) będą Państwo informowani za pośrednictwem wiadomości SMS. Termin odbioru dokumentów  będzie również widoczny poprzez aplikację internetową umożliwiającą sprawdzenie statusu sprawy.
– decyzje pozytywne, wydane w trybie art. 159 ustawy o cudzoziemcach (tzw. „łączenie rodzin”) oraz decyzje odmowne nadal będą wysyłane pocztą na wskazany adres do korespondencji.

Po odbiór decyzji i karty należy zgłosić się w wyznaczonym terminie z:

– ważnym paszportem,
Kartą Polaka (w przypadku uzyskania decyzji z art. 195 ust. 1 pkt 9 ustawy o cudzoziemcach Karta Polaka podlega zwrotowi),
– potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 50 zł (opłata ulgowa 25 zł) na konto:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Wydział Finansów
83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

Decyzję odbiera wnioskodawca, a w przypadku udzielenia w tym zakresie pełnomocnictwa innej osobie – decyzję obiera pełnomocnik wnioskodawcy.

Kartę pobytu odbiera cudzoziemiec osobiście. W przypadku małoletniego poniżej 13-go roku życia – odbioru karty dokonuje przedstawiciel ustawowy dziecka lub jego kurator.

W przypadku braku możliwości odbioru dokumentów w wyznaczonym terminie, odbiór decyzji i karty możliwy będzie wyłącznie w ruchu kolejkowym – stanowisko nr 12, numerek F.

 

Źródło: migrant.info.pl
Fot: własność redakcji