Europejska Stolica Kultury 2016

Europejska-Stolica-Kultury-2016

Idea obchodów Europejskiej Stolicy Kultury (ESK) zrodziła się 13 maja 1985 roku, podczas spotkania Rady Europejskiej ministrów kultury.

 

Przedstawiła ją grecka minister kultury Melina Mercouri. Od tego czasu idea ESK stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych inicjatyw Komisji Europejskiej. Przeprowadzone przez Komisję Europejską badania nad odbiorem inicjatywy przez społeczność europejską wskazały, iż wywarła ona korzystny wpływ na rozwój kultury i turystyki w poszczególnych miastach, a także wyzwalała społeczną energię, poczucie dumy i współodpowiedzialności wśród mieszkańców nominowanych miast.

Najważniejszym celem wyboru ESK jest wzmocnienie europejskiej współpracy w dziedzinie kultury, wspieranie dialogu międzykulturowego, ale także promocja danego miasta – zaprezentowanie jego różnorodności potencjału dziedzictwa, kultury, ludzi…. Corocznie tytuł ten otrzymują inne miasta, na których ogniskuje się w danym roku spojrzenie całej Europy, od 2009 roku dwa miasta, jedno ze „starego” i jedno z „nowego” państwa członkowskiego.

Polska przeprowadziła dwuetapowy konkurs o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, w którym wzięło udział 11 polskich miast. Zwycięskim miastem został Wrocław i to on w roku obchodów stanie się centrum europejskich wydarzeń kulturalnych, będąc równocześnie wizytówką Polski.

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), rozpoczyna konsultacje projektu Programu Wieloletniego pn. „Europejska Stolica Kultury 2016”.

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie uchwały nr 172/2009 Rady Ministrów z dnia 2 października 2009r. w sprawie koordynacji udziału Rzeczypospolitej Polskiej w działaniu Wspólnoty na rzecz obchodów Europejskiej Stolicy Kultury podjętej w celu realizacji decyzji nr 1622/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. ustanawiającą działania Wspólnoty na rzecz obchodów „Europejskiej Stolicy Kultury” w latach 2007-2019, Rada Ministrów powierzyła koordynację udziału Rzeczypospolitej Polskiej ww. Programie Ministrowi właściwemu do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

W ramach powierzonych ww. Uchwałą zadań m.in. wyłoniono zwycięskie miasto – Wrocław, które w 2016r. obok hiszpańskiego San Sebastian będzie Europejską Stolicą Kultury. Jednym z zadań opisanych w § 2 ust. 7 ww. uchwały jest wystąpienie z wnioskiem o ustanowienie Programu Wieloletniego, w celu wsparcia zwycięskiego miasta w realizacji Programu „Europejskiej Stolicy Kultury 2016”. Podstawowym celem uchwały ma być udzielenie miastu Wrocław wsparcia w finansowaniu części wydarzeń kulturalnych w ramach obchodów ESK 2016. W ramach środków z budżetu państwa ma być współfinansowana grupa wydarzeń wiodących, czyli najważniejszych wydarzeń kulturalnych w 2016r. Są to szeroko zakrojone projekty, które przyciągną nie tylko krajową, ale przede wszystkim europejską publiczność.

Uprzejmie informujemy, iż umieszczone w załączonym projekcie dokumentu koszty poszczególnych projektów, które mają zostać sfinansowane ze środków budżetu państwa, zostały zgłoszone w takich kwotach przez Miasto Wrocław. Ostateczna wysokość kosztów do poniesienia ze środków budżetu państwa w ramach przedmiotowego Programu Wieloletniego zostanie określona po zakończeniu konsultacji publicznych i decyzji Rady Ministrów.

Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektu programu wieloletniego „Europejska Stolica Kultury 2016” można przesyłać w formie pisemnej, w ciągu 35 dni, pocztą na adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, z dopiskiem: Konsultacje publiczne PW „Europejska Stolica Kultury 2016″(DF). (liczy się data wpływu do Kancelarii Głównej MKiDN) Projekt w konsultacjach publicznych od dnia 02.06.2014 r. – do dnia 07.07.2014 r.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony mkidn.gov.pl
Fot: freeimages.com